Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ideachanel99

Pages: [1] 2 3 ... 8
2
ทดสอบๆ

3
 Ada คืออะไร
Ada  ภาษาโปรแกรมที่ให้เขียนโปรแกรมเป็นโครงสร้าง ภาษานี้เป็นภาษาโปรแกรมมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กัน

          Ada มาจากนามสกุลของท่านผู้หญิง Augusta Ada Byron แห่ง Lovelace ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมสตรีคนแรก เธอเขียนโปรแกรมบนเครื่องลูมที่ Charles Babbage ออกแบบ

ภาษา Ada
ภาษา Ada พัฒนาขึ้นตามสัญญาว่าจ้างของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการได้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้แทนภาษาอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงกำลังใช้อยู่ในขณะนั้นได้ ภาษานี้มีโครงสร้างคล้ายภาษาปาสกาล แต่ทำงานได้มากกว่า เช่น ทำงานหลายงานได้พร้อมกัน (Mustitasking) จัดการกับการขัดจังหวะได้ (Interrupt handling) จัดจังหวะการทำงานให้เข้ากัน (Intertask Synchronization) เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นภาษาที่มากด้วย โครงสร้างแบบต่างๆ จึงมีขนาดใหญ่ด้วย
ตัวอย่างโปรแกรม
with Text_To; use Text_To
procedure hello is
begin
put("Hello World");
end hello

ที่มา : http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/ada/ada.html

ชื่อของภาษานี้ได้มาจากชื่อของ Augusta Ada Byron โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

พ.ศ. 2385 สุภาพสตรีชาวอังกฤษชื่อ Lady Augusta Ada Byron ได้ทำการแปลเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine และได้เขียนขั้นตอนของคำสั่งวิธีใช้เครื่องนี้ให้ทำการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อนไว้ในหนังสือ Taylor's Scientific Memories จึงนับได้ว่า ออกุสต้า เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก และยังค้นพบอีกว่าชุดบัตรเจาะรู ที่บรรจุชุดคำสั่งไว้ สามารถนำกลับมาทำงานซ้ำใหม่ได้ถ้าต้องการ นั่นคือหลักการทำงานวนซ้ำ หรือที่เรียกว่า Loop เครื่องมือคำนวณที่ถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 นั้น ทำงานกับเลขฐานสิบ (Decimal Number) แต่เมื่อเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20 ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เลขฐานสอง (Binary Number)กับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักของพีชคณิต

4
นี่คือปัญหา หนัก-อก ของผู้พัฒนารายย่อย

5
อย่าทำงานเพื่่อความมั่นคง  แต่จงทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่ง  อย่าหลงระเริงในความมั่งคั่ง แต่จงใช้ความมั่งคั่งเดินไปสู่คำว่าร่ำรวย .... เพราะบางครั้งวันพรุ่งนี้อาจ....ไม่มีจริง   ชีวิตคนเรามันแสนสั้น จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ สิ่งที่จะทิ้งไว้ให้คนที่ยังอยู่ คือความร่ำรวยจากคำว่ามั่งคั่ง เพราะทุกอย่างในโลกนี้ต้องใช้....เงินซื้อ

6
ผมไม่แน่ใจว่าความต้องการคือวัดความขุ่นหรือวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ  ถ้าวัดความบริสุทธิ์ของน้ำก็วัดความต้านทานต่อ1 ล.บ.ซม ก็ความต้านทานที่ 18.3 เมกโอห์มครับ

7
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยที่สูงสุดและต่ำสุดใน 1 sec มาคำนวนไปก่อน  เนื่องจากไม่มี scope จึงไม่รู้ว่ามีสัญญาณรบกวนทาง AC มากน้อยแค่ไหนครับ

Pages: [1] 2 3 ... 8