Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Admin

Pages: [1] 2 3 ... 37
4
AS923  เปิด Channel 0-7 

Channel 0  ความถี่ 923.2MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 1  ความถี่ 923.4MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 2  ความถี่ 923.0MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 3  ความถี่ 922.8MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 4  ความถี่ 921.6MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 5  ความถี่ 921.8MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 6  ความถี่ 922.0MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5
Channel 7  ความถี่ 922.2MHz  duty cycle 0.1% (99.9% off)  data rate 0 to 5

5


ดาวน์โหลดฟรี : https://goo.gl/Sr74nG

6


ภาพรวมของ LoRaWAN

LoRaWAN คือ MAC (media access control) protocal สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายในวงกว้าง (WAN - wide area networks)
ซึ่งดีไซน์มาเพื่ออนุญาติให้อุปกรณ์แบบกินพลังงานต่ำ ( low-powered) สื่อสารกับแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แบบไร้สายในระยะไกล (long range)

LoRaWAN มีบริเวณ (เชื่อม) อยู่ระหว่าง (mapped) เลเยอร์ 2 (Data-Link Layer = LoRaWAN manages channels, data rates and executes MAC commands) และ 3 (Network Layer = LoRaWAN messages contain device addresses and the server selects gateways for downlink) ของ OSI model อีกทั้งมันดำเนินการอยู่ด้านบนของการมอดูเลชั่น (การเข้ารหัสสัญญาณ) แบบ LoRa หรือ FSK และทำงานในช่วง ISM bands (คลื่นความถี่สาธารณะสำหรับอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์)

มาตรฐาน LoRaWAN protocols ถูกกำหนดโดย LoRa Alliance และข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของ LoRaWAN สามารถขอได้ในเว็บไซต์ LoRa Alliance

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
- End Device, Node, Mote คือ อุปกรณ์สื่อสารแบบฝังตัวและใช้พลังงานต่ำ
- Gateway คือ เสาอากาศที่รับการส่งสัญญาณแบบกระจายจากตัว End Devices และ ส่งข้อมูลกลับไปที่ตัว End Devices ได้
- Network Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเส้นทางให้ข้อความจาก End Devices ไปถึงแอปพลิเคชันที่ถูกต้องและย้อนกลับได้
- Application คือ ชิ้นส่วนของซอฟแวร์ที่กำลังทำงานอยู่บน Server
- Uplink Message คือ ข้อความจาก Device ไปที่แอปพลิเคชัน
- Downlink Message คือ ข้อความจากแอปพลิเคชัน ไปที่ Device

End Devices
ตามข้อกำหนดของ LoRaWAN ได้กำหนดประเภทของอุปกรณ์ (Device) ไว้ 3 ประเภท โดยอุปกรณ์ (Device) ทั้งหมดต้องดำเนินการอยู่บน Class A เป็นพื้นฐาน ในขณะที่ Class B และ Class C เป็นส่วนขยายสำหรับข้อกำหนดของอุปกรณ์ Class A

Class A  (all) ตัวอุปกรณ์จะรองรับการสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างอุปกรณ์กับ Gateway. การส่งข้อความจาก Device ไปที่ Server สามารถทำได้ตลอดเวลา (แบบสุ่ม) โดยตัว Device จะทำการเปิด 2 หน้าต่างรับข้อมูล (Rx1 และ Rx2) ในเวลาที่กำหนด (1 วินาที และ 2 วินาที) หลังจากส่งข้อความไปแล้ว

ถ้า Server ไม่มีการตอบสนองต่อหน้าต่างรับข้อมูลทั้งสองของ Device โอกาสต่อไปที่ Server จะทำการ Downlink message ลงมาได้คือเมื่อเสร็จสิ้นการส่งข้อความจาก Device ไปที่ Server ครั้งต่อไป

Server สามารถตอบสนองได้ทั้งหน้าต่างรับข้อมูลตัวที่ 1 (Rx slot 1) หรือหน้าต่างรับข้อมูลตัวที่ 2 (Rx slot 2) แต่ไม่ควรใช้ทั้งสองหน้าต่างรูปประกอบ Class A (1)รูปประกอบ Class A (2)รูปประกอบ Class A (3)

Class B (beacon) อุปกรณ์ของ Class B จะขยายเพิ่มเติมจาก Class A ตรงจะมีหน้าต่างรับข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพิ่มขึ้นมาจาก Rx1, Rx2 (Class A) เพื่อรับข้อความจาก Server มีรูปแบบการส่งแบบ beacons ซึ่งให้จังหวะเวลาทั้งสองทางที่ติดต่อกัน (time-synchronized) จาก Gateway และ ตัว Device จะทำการเปิดหน้าต่างรับข้อมูลเป็นระยะๆรูปประกอบ Class B (1)รูปประกอบ Class B (2)

Class C (continuous) อุปกรณ์ Class C จะเพิ่มเติมจาก Class A ตรงที่หน้าต่างรับข้อมูล (Rx slot 2) จะเปิดค้างไว้จนกว่าตัว Device จะทำการส่งข้อมูลอีกครั้ง ดูรูปด้านล่างประกอบ ซึ่งช่วยทำให้การสื่อสารมีความหน่วงต่ำ แต่จะใช้พลังงานมากกว่าอุปกรณ์ Class Aรูปประกอบ Class C (1)รูปประกอบ Class C (2)

8
โดยครูประภาส สุวรรณเพชร

เอกสารนำเสนอเนื้อหาจากพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจศึกษาด้านนี้แต่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ตลอดจนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติได้ มีเนื้อหน้าทั้งหมด 491 หน้าประกอบด้วย

บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 2รีจิสเตอร์และหน่วยความจำ

บทที่ 3ชุดคำสั่ง และวงจรไทเมอร์/เคาน์เตอร์

บทที่ 4การสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม การอินเตอร์รัพต์ และว็อชด็อก

บทที่ 5การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 6เครื่องมือช่วยพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 7ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 7.1 การสร้างวงจรภาคจ่ายไฟในแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

ใบงานที่ 7.2 การสร้างวงจรประมวลผลหลัก (วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์)

ใบงานที่ 7.3 การสร้างวงจรโปรแกรมข้อมูลลงไมโครคอนโทรลเลอร์

ใบงานที่ 7.4 การสร้างวงจรเอาต์พุตพอร์ต

ใบงานที่ 7.5 การใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตพอร์ตเบื้องต้น

ใบงานที่ 7.6 การสร้างวงจรสวิตช์

ใบงานที่ 7.7 การใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เป็นอินพุตพอร์ตเบื้องต้น 

ใบงานที่ 7.8 การเขียนโปรแกรมหน่วงเวลา

ใบงานที่ 7.9 การสร้างวงจรขับลำโพง

ใบงานที่ 7.10 การเขียนโปรแกรมสร้างความถี่เสียง

ใบงานที่ 7.11 การสร้างวงจรแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.12 การเขียนโปรแกรมแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.13 การเขียนโปรแกรมรับสวิตช์เพื่อแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.14 การเขียนโปรแกรมนับพัลส์ด้วยวงจรเคาน์เตอร์

ใบงานที่ 7.15 การสร้างวงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ใบงานที่ 7.16 การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ใบงานที่ 7.17 การสร้างวงจรขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 7.18 การเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 7.19 การเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ใบงานที่ 7.20 การสร้างวงจรแสดงผลจอผลึกเหลว (LCD)

ใบงานที่ 7.21 การเขียนโปรแกรมแสดงผลจอผลึกเหลว (LCD)

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่

http://www.mediafire.com/file/9i4grjjon6gs5jh/KruPraphasMCS51-Book.pdf

Pages: [1] 2 3 ... 37