Electoday 4.0

ไมโครคอนโทรลเลอร์ => Embedded System Board => Topic started by: electrical55 on July 19, 2017, 11:15:50 pm

Title: Rspberry pi 2 Model b ver.1.1/SD Card เสีย
Post by: electrical55 on July 19, 2017, 11:15:50 pm
สอบถามครับ พอดีเอา PI2 ไปต่อใช้งานโดยรับสัญญาณจาก RS-485 เแปลงเป็น USB เขา Pi หลังจากนั้นทำการสือสารกันทาง LAN ใช้งานมาได้ประมาณ 7 เดือนเปิดิ่านค่าจาก Lan ไม่ได้รองเรียก IP ก็ไม่ขึ้น เลยไปเอา SD ของอีกเครื่องมาใช้ปรากฏว่าใช้งานได้ เลยอยากทราบเป็นของมูลว่า มีโอกาสที่จะเสียเป็นเพราะอะไรครับ และมีวิธีการป้องกันได้ไงครับ หรือจะมีปัญหามาจากไวรัสเปล่าครับ