Arduino UNO R4 WiFi

Started by tha, October 10, 2023, 12:55:51 PM

Previous topic - Next topic

tha

CAN Module

RA4M1 ของ the UNO R4 WiFi มี a built-in CAN module ที่ตรงตาม the CAN 2.0A/CAN 2.0B standard.

The pins CANRX และ CANTX สามารถถูกต่อกับ a CAN transceiver, อย่างเช่น a MCP2551 หรือ TJA1050 ICs.The built-in Arduino_CAN library ถูกใช้เพื่อสื่อสารกับ CAN devices ตัวอื่น.สร้าง a CAN message และส่งมัน:อ่าน an incoming CAN message.โปรดทราบว่าหากไม่มี a CAN transceiver มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสื่อสารกับ CAN devices ตัวอื่น.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ the CAN ของ UNO R4 WiFi โปรดดู the CAN Guide.

tha

ESP32-S3-MINI-1-N8

ตามค่าเริ่มต้น โมดูล ESP32-S3 บนบอร์ด UNO R4 WiFi จะทำหน้าที่เป็น a Serial bridge, จัดการการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ยังจัดการการรีบูต the main MCU, Renesas RA4M1 เมื่อจำเป็น เช่น เมื่อได้รับ sketch ใหม่และการรีเซ็ต

บน UNO R3 ATMEGA16U2 บริการจุดประสงค์เดียวกัน The onboard ESP32 modulเป็น SoC ขั้นสูงยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi® และ Bluetooth® เข้ากับบอร์ด

นอกจากนี้ ESP32 ยังนำออก data lines ของ ESP32 ดังนั้นคุณสามารถโปรแกรม ESP32 ได้โดยตรง data lines เหล่านี้ถูกนำออกโดย 3x2 header ที่ด้านบนของบอร์ด หรือผ่านทาง ที่ด้านล่าง

โปรดทราบว่า ESP32 มี a default firmware ที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งถูกตั้งค่าให้สื่อสารกับชิป RA4M1 การโปรแกรมโดยตรงใดๆ ของ ESP32 จะแทนที่เฟิร์มแวร์นั้นและการสื่อสารระหว่างชิปอาจหยุดชะงักจนกว่า the default firmware จะได้รับการกู้คืน


tha

USB Bridge

ตามค่าเริ่มต้น ESP32 จะทำหน้าที่เป็น a serial bridge ระหว่างคอมพิวเตอร์และ RA4M1 MCU. The USB data lines จะถูกทำเส้นทางผ่าน switches, และตามค่าเริ่มต้น สวิตช์เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับการสื่อสารผ่านโมดูล ESP32


                                        Switches for Serial Communication.

หากคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้และเข้าถึง the serial bus บน RA4M1 MCU ได้โดยตรงด้วยซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดูคำแนะนำด้านล่าง:

1.  Software - โดยการดึง D21 ไปที่ HIGH คุณจะปิดวงจรที่ควบคุมซึ่ง MCU จะถูต่อถึง USB. ในขณะที่ D21 เป็น HIGH, the RA4M1 จะถูกต่อกับ the USB Serial port, และ LOW the ESP32 จะถูกต่อ, เช่นเดียวกับการกำหนดค่าโดยเริ่มต้น. คุณสามารถทำได้โดยรวมโค้ดต่อไปนี้ใน void setup()2.  ที่ด้านหลังของ UNO R4 WiFi คุณจะพบแผ่นบัดกรีที่มีข้อความว่า "RA4M1 USB" หากคุณสร้างการลัดวงจรระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดเหล่านี้ เช่น การสร้างสะพานพาดแผ่นอิเล็กโทรดด้วยการบัดกรี, RA4M1 จะเชื่อมต่อกับ the USB Serial port, แทนที่จะเป็น ESP32tha

Wi-Fi®

ESP32 บน UNO R4 WiFi ถูกใช้เพื่อมอบ the board Wi-Fi® capabilities. โมดูล Wi-Fi® มีบิตเรตสูงถึง 150 Mbps โมดูล ESP32 มีเสาอากาศติดตามในตัว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เสาอากาศภายนอกเพื่อใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อของบอร์ด อย่างไรก็ตาม เสาอากาศติดตามนี้แชร์กับโมดูล Bluetooth® ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้ Bluetooth® และ Wi-Fi® ในเวลาเดียวกันได้

หากต้องการใช้คุณสมบัติ Wi-Fi® ของ UNO R4 WiFi ให้ใช้ไลบรารี WiFiS3 ที่มีอยู่ใน UNO R4 Core

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ the Wi-Fi® ของ UNO R4 WiFi ให้ลองใช้ the Network Examples.

tha

Bluetooth®

ด้วยโมดูล ESP32 ทำให้ UNO R4 WiFi มีความสามารถ Bluetooth® LE และ Bluetooth® 5 ที่ความเร็วสูงสุด 2 Mbps โมดูล ESP32 มีเสาอากาศติดตามในตัว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เสาอากาศภายนอกเพื่อใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อของบอร์ด อย่างไรก็ตาม เสาอากาศติดตามนี้แชร์กับโมดูล Bluetooth® ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้ Bluetooth® และ Wi-Fi® ในเวลาเดียวกันได้

tha

Programming the ESP32 (Advanced)

โมดูล ESP32 และชิป Renesas RA4M1 เป็นส่วนหนึ่งของระบบ USB-Serial system ที่ซับซ้อนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถใช้งานคุณสมบัติ HID ได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการโปรแกรมทั้ง the main MCU, และ ESP32 ได้ หากคุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น ESP32 ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็น a radio module โดยใช้ Wi-Fi® และ Bluetooth®

การเขียนทับเฟิร์มแวร์ของ ESP32 จะขัดขวางการสื่อสารระหว่าง MCU ทั้งสอง แต่ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ: เพื่อโปรแกรมโมดูล ESP32 ใหม่ คุณจำเป็นต้องช๊อต the ESP_Download pin กับ GND ในขณะที่รีเซ็ตบอร์ด สิ่งนี้จะทำให้โมดูล ESP32 อยู่ใน bootloader state  ซึ่งคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อและโปรแกรมโมดูลใหม่ได้

เพื่อโปรแกรมบอร์ด ESP32 ใหม่ คุณสามารถค้นหา UART-pads ถัดจากโมดูล ESP32 ซึ่งจัดวางตามที่แสดงในภาพด้านล่าง:หรือคุณสามารถใช้ the pins ที่นำออกโดยตรงบน the ESP32 header, ที่แสดงที่นี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง:tha

Tech Specs

ที่นี่คุณจะพบข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับ  the Arduino® UNO R4 WiFi.

Note on ESP header: the ESP32-S3 module บนบอร์ดนี้ทำงานที่ 3.3 V. The ESP header มีตำแหน่งใกล้กับ the USB-C® connector คือ 3.3V เท่านั้นและไม่ควรถูกต่อกับ 5 V. สิ่งนี้อาจทำให้บอร์ดของคุณเสียหายได้.

Note on Qwiic connector: the Qwiic connector บนบอร์ดนี้ถูกต่อกับ a secondary I2C bus บนบอร์ดนี้, IIC0. connector นี้คือ 3.3 V เท่านั้น, การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าอาจทำให้บอร์ดของคุณเสียหายได้ ในการเริ่มต้นบัสนี้ ให้ใช้ Wire1.begin() แทน.

Maximum current draw per pin: the UNO R4 series' maximum current ที่ดึงออกต่อ GPIO คือ 8 mA, ซึ่งต่ำกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างมาก การเกินขีดจำกัดนี้อาจทำให้พิน/บอร์ดของคุณเสียหายได้.
tha