เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51)

Started by Admin, March 29, 2018, 02:43:19 AM

Previous topic - Next topic

Admin

โดยครูประภาส สุวรรณเพชร

เอกสารนำเสนอเนื้อหาจากพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจศึกษาด้านนี้แต่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ตลอดจนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติได้ มีเนื้อหน้าทั้งหมด 491 หน้าประกอบด้วย

บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 2รีจิสเตอร์และหน่วยความจำ

บทที่ 3ชุดคำสั่ง และวงจรไทเมอร์/เคาน์เตอร์

บทที่ 4การสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม การอินเตอร์รัพต์ และว็อชด็อก

บทที่ 5การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 6เครื่องมือช่วยพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 7ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 7.1 การสร้างวงจรภาคจ่ายไฟในแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

ใบงานที่ 7.2 การสร้างวงจรประมวลผลหลัก (วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์)

ใบงานที่ 7.3 การสร้างวงจรโปรแกรมข้อมูลลงไมโครคอนโทรลเลอร์

ใบงานที่ 7.4 การสร้างวงจรเอาต์พุตพอร์ต

ใบงานที่ 7.5 การใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตพอร์ตเบื้องต้น

ใบงานที่ 7.6 การสร้างวงจรสวิตช์

ใบงานที่ 7.7 การใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เป็นอินพุตพอร์ตเบื้องต้น 

ใบงานที่ 7.8 การเขียนโปรแกรมหน่วงเวลา

ใบงานที่ 7.9 การสร้างวงจรขับลำโพง

ใบงานที่ 7.10 การเขียนโปรแกรมสร้างความถี่เสียง

ใบงานที่ 7.11 การสร้างวงจรแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.12 การเขียนโปรแกรมแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.13 การเขียนโปรแกรมรับสวิตช์เพื่อแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน

ใบงานที่ 7.14 การเขียนโปรแกรมนับพัลส์ด้วยวงจรเคาน์เตอร์

ใบงานที่ 7.15 การสร้างวงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ใบงานที่ 7.16 การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ใบงานที่ 7.17 การสร้างวงจรขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 7.18 การเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 7.19 การเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ใบงานที่ 7.20 การสร้างวงจรแสดงผลจอผลึกเหลว (LCD)

ใบงานที่ 7.21 การเขียนโปรแกรมแสดงผลจอผลึกเหลว (LCD)ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่

http://www.mediafire.com/file/9i4grjjon6gs5jh/KruPraphasMCS51-Book.pdf
รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com