มีปัญหากับการเปิดใช้งาน timer พร้อมกัน หลาย timer

  • 1 Replies
  • 1811 Views
*

Offline nai102

  • ***
  • 177
    • View Profile
ผมใช้ Atmega328p มีปัญหาคือ ถ้าผมเปิดใช้ timer 2 ตัวพร้อมกันจะทำให้ timer ไม่ทำงาน
ผมพลาดตรงไหน รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
Quote
// Set the Timer Mode to CTC
   TCCR0A |= (1 << WGM01);

   // Set the value that you want to count to
   OCR0A = 125;

   TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);    //Set the ISR COMPA vect

   sei();         //enable interrupts


   TCCR0B |= (1 << CS01);
   // set prescaler to 256 and start the timer
ถ้าอย่างนี้ ใช้งานได้ปกติ

แต่ถ้าเพิ่มตรงนี้ Timer จะไม่ทำงานเลย
Quote
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
   //Set interrupt on compare match

   TCCR2B |= (1 << CS21);
   // set prescaler to 64 and starts PWM

ผมพลาดตรงไหน รบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

*

Offline az

  • ***
  • 169
    • View Profile
Code: [Select]

__disable_interrupt();  // disable interrupt


TCCR0A = 0x02;         // CTC, normal operation
TCCR0B = 0x02;         // prescaler8

OCR0A  = 125;          // set value
TIMSK0 = 0x02;         // Compare Match A Interrupt Enable


TCCR2A = 0x02;         // CTC, normal operation
TCCR2B = 0x02;         // prescaler8

OCR2A  = 125;          // set value
TIMSK2 = 0x02;         // compare match A interrupt enable


//~ TCCR2A = 0x00;         // timer, normal operation
//~ TCCR2B = 0x02;         // prescaler8

//~ TCNT2 = 125;           // set value
//~ TIMSK2  = 0x01;        // Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable


__enable_interrupt();  // enable interrupt

เพราะแสวงหา..  มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ..  มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ..  มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้า  หรือจะสู้มานะตน..."