หนังสือเรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

Started by Admin, March 23, 2018, 08:50:20 AM

Previous topic - Next topic

Admin

โดยครูประภาส สุวรรณเพชร

เอกสารนำเสนอเนื้อหาจากพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์  เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจศึกษาด้านนี้แต่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ตลอดจนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติได้ มีเนื้อหน้าทั้งหมด 444 หน้าประกอบด้วยบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 3 เครื่องมือช่วยพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่ 4 ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 4.1 การทดสอบบอร์ดเบื้องต้น

ใบงานที่ 4.2 การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม

ใบงานที่ 4.3 การเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ตทำหน้าที่เอาต์พุตพอร์ตเบื้องต้น

ใบงานที่ 4.4 การเขียนโปรแกรมรับค่าจากพอร์ตดิจิทัล

ใบงานที่ 4.5 การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ตแอนาลอกและการใช้ PWM

ใบงานที่ 4.6 การเขียนโปรแกรมรับสวิตช์ทางพอร์ตแอนาลอก

ใบงานที่ 4.7 การเขียนโปรแกรมควบคุมเอาต์พุตพอร์ตด้วยแสงสว่าง

ใบงานที่ 4.8 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC

ใบงานที่ 4.9 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิด้วยไอซี LM35

ใบงานที่ 4.10 การเขียนโปรแกรมใช้งานไอซีวัดอุณหภูมิ DS18B20

ใบงานที่ 4.11 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยโมดูล DHT22

ใบงานที่ 4.12 การเขียนโปรแกรมวัดระยะด้วยโมดูลอัลตร้าโซนิค

ใบงานที่ 4.13 การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์

ใบงานที่ 4.14 การเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ใบงานที่ 4.15 การเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ใบงานที่ 4.16 การเขียนโปรแกรมใช้งานอินเตอร์รัพต์

ใบงานที่ 4.17 การเขียนโปรแกรมใช้งานหน่วยความจำ EEPROM

ใบงานที่ 4.18 การเขียนโปรแกรมใช้งานคีย์แพด

ใบงานที่ 4.19 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย 7 Segment 4 Digit

ใบงานที่ 4.20 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ที่เชื่อมต่อแบบ 4 บิต

ใบงานที่ 4.21 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD ที่เชื่อมต่อแบบ I2C

ใบงานที่ 4.22 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยโมดูลตัวเลข MAX7219

ใบงานที่ 4.23 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วย LED Dot matrix

ใบงานที่ 4.24 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ OLED 128×64

ใบงานที่ 4.25 การเขียนโปรแกรมแสดงผลรูปภาพด้วยจอ OLED 128×64

ใบงานที่ 4.26 การเขียนโปรแกรมใช้งาน Watch Dog Timer

ใบงานที่ 4.27 การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรมด้วย Visual Basic

ใบงานที่ 4.28 การประยุกต์การแสดงผลที่ 7 Segment 4 Digit กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.29 การประยุกต์การแสดงผลที่ LCD 4 bit กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.30 การประยุกต์การแสดงผลที่ LCD I2C กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.31 การประยุกต์การแสดงผลด้วยโมดูล MAX7219 กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.32 การประยุกต์การแสดงผลที่ LED Dot matrix กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

ใบงานที่ 4.33 การประยุกต์การแสดงผลที่ OLED กับเซนเซอร์ต่าง ๆ

http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/51-arduino/97-2-arduino-1
รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com