การแปลงไฟล์จากโปรแกรม Altium Designer เป็น Gerber files

Started by Admin, December 09, 2017, 08:24:35 AM

Previous topic - Next topic

Admin

เนื่องจากบางโรงงงานจะรับเฉพาะไฟล์ Gerber เราจะมาดูขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ขั้นตอนการสร้าง Gerber file

- ให้เปิดไฟล์ PCB (.PcbDoc) บนโปรแกรม Altium Designer ขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู  File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files ตามรูปด้านล่าง- จะปรากฎหน้าต่าง Gerber Setup คลิกที่แถบ General ให้กำหนดค่า Units = Inches และ Format = 2:5 (ความละเอียด 0.01 mill) ตามรูปด้านล่าง- ที่แถบ Layers ให้เลือกเลเยอร์ที่ต้องการนำไปผลิต PCB คือ GTO, GTS, GTL, GBL, GBS, GBO, GM1, GM13, GM14, GM15 and GKO โดยคลิกเลือกตรงช่อง Plot ตามรูปด้านล่าง- ที่แถบ Apertures ให้คลิกเลือกตรง Embedded apertures (RS274X) ตามรูปด้านล่าง- ที่แถบ Advanced ให้กำหนดค่าตามรูปด้านล่าง โดยตรง Other ให้เลือก Use software arcs เพิ่มเข้ามา เมื่อกำหนดค่าทุกแถบตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อสร้าง Gerber Files2.ขั้นตอนการสร้าง NC Drill file

- ให้เปิดไฟล์ PCB (.PcbDoc) บนโปรแกรม Altium Designer ขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู  File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files ตามรูปด้านล่าง- ที่หน้าต่าง NC Drill Setup ให้กำหนดค่าตามรูปด้านล่าง โดยตรง Leading/Trailing Zeroes ให้เลือก Suppress leading zeroes เมื่อกำหนดค่าตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อสร้าง NC Drill Files- จากนั้นไฟล์ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ PCB (.PcbDoc) เราสามารถ ZIP ไฟล์ทั้งหมดส่งให้โรงงานผลิต PCB ได้ทันที

รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com