รบกวนขอสอบถามเรื่องสร้าง Font ของ libary Adafruit-GFX ใน arduino

  • 0 Replies
  • 1100 Views
คือว่าผมจะสร้าง font ภาษาไทย อ่ะครับ เลยอยากทราบว่าค่าแต่ละค่าในโครงสร้าง ของ gfxfont.h มันคือค่าอะไรบ้าง หรือใครพอจะรู้วิธีสร้าง font บ้างอ่ะครับ

โค๊ต gfxfont.h
Code: [Select]
#ifndef _GFXFONT_H_
#define _GFXFONT_H_

typedef struct { // Data stored PER GLYPH
uint16_t bitmapOffset;     // Pointer into GFXfont->bitmap
uint8_t  width, height;   // Bitmap dimensions in pixels
uint8_t  xAdvance;         // Distance to advance cursor (x axis)
int8_t   xOffset, yOffset; // Dist from cursor pos to UL corner
} GFXglyph;

typedef struct { // Data stored for FONT AS A WHOLE:
uint8_t  *bitmap;      // Glyph bitmaps, concatenated
GFXglyph *glyph;       // Glyph array
uint8_t   first, last; // ASCII extents
uint8_t   yAdvance;    // Newline distance (y axis)
} GFXfont;

#endif // _GFXFONT_H_