ปัญหาอ่าน Micrometer 2 ตัว

  • 1 Replies
  • 1566 Views
ปัญหาอ่าน Micrometer 2 ตัว
« on: November 25, 2014, 11:11:19 am »
สวัสดีครับ

                ผมต้องการทำตัวอ่าน Micrometer ผ่านตัว Arduino nano ครับ คือตอนนี้ผมอ่าน micrometer 1 ตัวได้แล้วครับ http://www.instructables.com/id/Interfacing-a-Digital-Micrometer-to-a-Microcontrol/?ALLSTEPS แต่ผมอยากอ่านได้ 2 ตัวพร้อมกัน
ตอนนี้ผมกำลังแก้ไข Code ที่ได้มาแต่ยังทำไม่สำเร็จ รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

Micrometer 1 ตัว
Code: [Select]
int req = 5; //mic REQ line goes to pin 5 through q1 (arduino high pulls request line low)
int dat = 2; //mic Data line goes to pin 2
int clk = 3; //mic Clock line goes to pin 3
int i = 0; int j = 0; int k = 0;
float Value;
byte mydata[14];
long num;
int gearFamily = 7;
// Mode button
const int  buttonPin = 4;    // the pin 4 that the pushbutton is attached to
int buttonPushCounter = 7;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
void setup()

{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(req, OUTPUT);
  pinMode(clk, INPUT);
  pinMode(dat, INPUT);
  digitalWrite(clk, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(dat, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(req,LOW); // set request at LOW
  pinMode(buttonPin, INPUT);

}
void loop()
{
// read the pushbutton input pin:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
    // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    if (buttonState == LOW) {
      buttonPushCounter++;
        }
      }
  //for next time through the loop
  lastButtonState = buttonState;
    if (buttonPushCounter == 8) {
    buttonPushCounter = 1;
  }
  gearFamily = buttonPushCounter;
  digitalWrite(req, HIGH); // generate set request
    for( i = 0; i < 13; i++ ) {
      k = 0;
      for (j = 0; j < 4; j++) {
      while( digitalRead(clk) == LOW) { } // hold until clock is high
      while( digitalRead(clk) == HIGH) { } // hold until clock is low
      bitWrite(k, j, (digitalRead(dat) & 0x1)); // read data bits, and reverse order )
      }
      mydata[i] = k;
      }
   
// assemble measurement from bytes   
char buf[7];
for(int lp=0;lp<6;lp++)
buf[lp]=mydata[lp+5]+'0';
buf[6]=0;
num=atol(buf); //assembled measurement, no decimal place added
Value=num*0.001;
Serial.println(Value, 3);

}

Micrometer 2 ตัว **อันนี้ผมลองแก้ตัวข้างบนแต่มันก็ไม่ work นะครับ
Code: [Select]
//*** Setup micrometer 1 *************
int req = 5; //mic1 REQ line goes to pin 5
int dat = 2; //mic1 Data line goes to pin 2
int clk = 3; //mic1 Clock line goes to pin 3
int i = 0; int j = 0; int k = 0;
float Value;
byte mydata[14];
long num;
int gearFamily = 7;
const int  buttonPin = 4;    // the pin that the pushbutton is attached to
int buttonPushCounter = 7;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
//*** Setup micrometer 2 *************
int req2 = 9; //mic2 REQ line goes to pin 9 through q1 (arduino high pulls request line low)
int dat2 = 6; //mic2 Data line goes to pin 6
int clk2 = 7; //mic2 Clock line goes to pin 7
int i2 = 0; int j2 = 0; int k2 = 0;
float Value2;
byte mydata2[14];
long num2;
int gearFamily2 = 7;
const int  buttonPin2 = 8;    // the pin that the pushbutton is attached to
int buttonPushCounter2 = 7;   // counter for the number of button presses
int buttonState2 = 0;         // current state of the button
int lastButtonState2 = 0;     // previous state of the button
void setup()

{
  Serial.begin(9600);
 //*** Setup micrometer 1 *************
  pinMode(req, OUTPUT);
  pinMode(clk, INPUT);
  pinMode(dat, INPUT);
  digitalWrite(clk, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(dat, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(req,LOW); // set request at LOW
  pinMode(buttonPin, INPUT);
//*** Setup micrometer 2 *************
  pinMode(req2, OUTPUT);
  pinMode(clk2, INPUT);
  pinMode(dat2, INPUT);
  digitalWrite(clk2, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(dat2, HIGH); // enable internal pull ups
  digitalWrite(req2,LOW); // set request at LOW
  pinMode(buttonPin2, INPUT);

}

void loop()

{
  // read the pushbutton input pin:
   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  if (buttonState != lastButtonState||buttonState2 != lastButtonState2)
  {
    if (buttonState == LOW)//Micro1
    {
      buttonPushCounter++;
     }
   if (buttonState2 == LOW)//Micro2
    {
      buttonPushCounter2++;
     }
      }
  lastButtonState = buttonState;
  lastButtonState2 = buttonState2;
    if (buttonPushCounter == 8)
    {
    buttonPushCounter = 1;
    }
    if (buttonPushCounter2 == 8)
    {
    buttonPushCounter2 = 1;
    }
   gearFamily = buttonPushCounter;
  gearFamily2 = buttonPushCounter2;
  digitalWrite(req, HIGH); // generate set request
  digitalWrite(req2, HIGH); // generate set request
    for( i = 0; i < 13; i++ ) {
      k = 0;

      for (j = 0; j < 4; j++) {
      while( digitalRead(clk) == LOW) { } // hold until clock is high
      while( digitalRead(clk) == HIGH) { } // hold until clock is low
              bitWrite(k, j, (digitalRead(dat) & 0x1)); // read data bits, and reverse order )
                     }
      mydata[i] = k;
    }
//********************************************************
    for( i2 = 0; i2 < 13; i2++ ) {
      k2 = 0;
      for (j2 = 0; j2 < 4; j2++) {
      while( digitalRead(clk2) == LOW) { } // hold until clock is high
      while( digitalRead(clk2) == HIGH) { } // hold until clock is low
              bitWrite(k2, j2, (digitalRead(dat2) & 0x1)); // read data bits, and reverse order )
             }
      mydata2[i2] = k2;         

    }
 char buf[7];
 char buf2[7];
 for(int lp=0;lp<6;lp++)
 buf[lp]=mydata[lp+5]+'0';
 buf[6]=0;
 for(int lp2=0;lp2<6;lp2++)
 buf2[lp2]=mydata2[lp2+5]+'0';
 buf2[6]=0;
 num=atol(buf); //assembled measurement, no decimal place added
 num2=atol(buf2); //assembled measurement, no decimal place added
 Value=num*0.001;
 Value2=num2*0.001;
Serial.println(Value, 2);
Serial.println(Value2, 2);

}

น่าจะติดตรงนี้นะครับ
Code: [Select]
for( i = 0; i < 13; i++ ) {
      k = 0;

      for (j = 0; j < 4; j++) {
      while( digitalRead(clk) == LOW) { } // hold until clock is high
      while( digitalRead(clk) == HIGH) { } // hold until clock is low
              bitWrite(k, j, (digitalRead(dat) & 0x1)); // read data bits, and reverse order )
                     }
      mydata[i] = k;
    }
//********************************************************
    for( i2 = 0; i2 < 13; i2++ ) {
      k2 = 0;
      for (j2 = 0; j2 < 4; j2++) {
      while( digitalRead(clk2) == LOW) { } // hold until clock is high
      while( digitalRead(clk2) == HIGH) { } // hold until clock is low
              bitWrite(k2, j2, (digitalRead(dat2) & 0x1)); // read data bits, and reverse order )
             }
      mydata2[i2] = k2;         

    }

Re: ปัญหาอ่าน Micrometer 2 ตัว
« Reply #1 on: November 25, 2014, 04:23:10 pm »
Quote
You're requesting data from both devices, then expecting the second one to hold-off sending its data whilst you read data from the first.
ได้แล้วครับ