หา JN5168 ZigBee, RF4CE, JenNet-IP and IEEE802.15.4 wireless microcontroller

  • 0 Replies
  • 952 Views
หา JN5168
ZigBee, RF4CE, JenNet-IP and IEEE802.15.4 wireless microcontroller with 256 kB Flash, 32 kB RAM

- IC
- PCB Module ทดลองครับ