ถ้าใช้ RF โมดูล รุ่น PA จะผิดกฏหมายไหมครับ และจะโดนจับไหมครับ

 • 9 Replies
 • 3153 Views
ตามลิ้งค์ ท่าน JENG เขียนไว้
http://www.electoday.com/index.php/topic,11876.0.html

      ถ้าใช้ RF โมดูล รุ่น PA จะผิดกฏหมายไหมครับ
      และจะโดนจับไหมครับ
      เป็น 2 คำถามครับ วอนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ เพราะไม่กล้าใช้ครับ
      ใช้ในเมืองกรุงนะครับ

*

Offline wlasoi

 • *****
 • 757
  • View Profile
ถ้ากำลังส่งไม่เกิน 100mW เท่าๆ WiFi ก็ไม่ผิด ครับ ... ตัว PA ก็ทำไว้ขนาดนี้เท่ากันทุกค่าย นอกจากพวก บ้าพลังๆ ต่อ External PA ก็มีถึง 2-5W  ถ้สช่องไปชนกับ WiFi ก็กวนครับ


*

Offline JENG

 • *****
 • 808
 • รู้ทุกเรื่องเว้นเรื่องจริง
  • View Profile
ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข

เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ 2400-2500 MHz โดยนำมาใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมไร้สายกำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ มาใช้งานในลักษณะเป็นข่ายวิทยุคมนาคมเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ไร้สาย เครื่องสั่งรายการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอ่านแถบรหัส (Bar Code) เครื่องส่งสัญญาณจากเครื่องเล่นวีดีโอ เป็นต้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงกำหนดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ เพื่อใช้ในกิจการส่วนบุคคลได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวในความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz และมีกำลังส่งออกอากาศ (Effective Radiated Power : EPP) ไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ เท่านั้น
2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว เท่านั้น
3. ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี
4. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนและหากไป รบกวนการใช้ความถี่วิทยุของข่ายสื่อสารอื่นที่ได้รับอนุญาตจะต้องระงับการใช้งานทันที
5. ห้ามนำสายอากาศหรืออุปกรณ์ใด ๆ มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อเพิ่มกำลังส่งออกอากาศ (EPP) ให้เกินกว่า 100 มิลลิวัตต์
6. ห้ามนำเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวไปใช้งานภายนอกอาคาร หรือเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสารสาธารณะ
7. หากกรมไปรษณีย์โทรเลขตรวจสอบพบว่าผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอนใบอนุญาต และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539

กิตติ อยู่โพธิ์
(นายกิตติ อยู่โพธิ์)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ปัจจุบันประชาชนได้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ในย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง ทั้งภายนอกอาคาร และในการเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสารสาธารณะ โดยที่ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดห้ามนำเครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้งานภายนอกอาคาร หรือเชื่อมต่อกับข่ายสาธารณะ ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว และผ่อนคลายการกำกับดูแลการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข จึงเห็นสมควรให้ยกเลิก ความในข้อ 6 ของประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539


ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546


credit overclockzone
สามารถติดตาม electoday ได้ที่

Facebook
www.facebook.com/groups/coopmicro

Google+
https://plus.google.com/communities/103482067769375459277

☺☺☺ความรู้ และความฉลาด ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน จะมีประโยชน์อะไร ถ้าฉลาดแต่อยู่ในกะลา☺☺☺

กฏหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โน่น อ่านดูแล้วเหมือนจะผิด ในข้อ 2, 3 และ ข้อ 6 นะครับ คือข้อ3 ต้องขออนุญาตก่อน ข้อ6 ต้องใช้ในอาคารเท่านั้น

มี RF Module ตัวไหนในไทยบ่้างครับที่ทำ Type approval ตามกฎข้อ2 ถ้ามีสงสัยจะแพงจัด ขนาด Wifi ที่มีขายทั่วไปยังไม่มีเลยมั้ง (ตามความคิดผมถ้ามีคงต้องมีสติ๊กเกอร์ กสทชติด) เป็นความเข้าใจส่วนตัวครับ


      ถ้าใช้ RF โมดูล รุ่น PA จะผิดกฏหมายไหมครับ
      และจะโดนจับไหมครับ

==>ใช้งานทั่วไปไม่เอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับ :)

*

Offline wlasoi

 • *****
 • 757
  • View Profile
ใช้ๆไปเถอะ ครับ .. ใช้งานทั่วไป ไม่ไปกวน วิทยุการบิน ไม่มีปัญหา ครับ เขาไม่สนใจหรอก ... แต่ เมื่อไหร่ที่ไปกวนวิทยุการบิน เมื่อนั้น  มีเรื่อง!   ;D
RF พวกนี้รัศมีไปไกลได้แค่ 3KM อย่างมาก ขึ้นเสาน่ะ

ขอโทษที ผมอ่านไม่ละเอียด คือข้อ 6 ยกเลิกแล้วตามข้อความต่อท้ายประกาศ

*

Offline pa_ul

 • ***
 • 247
  • View Profile
มี RF Module ตัวไหนในไทยบ่้างครับที่ทำ Type approval ตามกฎข้อ2 ถ้ามีสงสัยจะแพงจัด ขนาด Wifi ที่มีขายทั่วไปยังไม่มีเลยมั้ง (ตามความคิดผมถ้ามีคงต้องมีสติ๊กเกอร์ กสทชติด) เป็นความเข้าใจส่วนตัวครับ


      ถ้าใช้ RF โมดูล รุ่น PA จะผิดกฏหมายไหมครับ
      และจะโดนจับไหมครับ

==>ใช้งานทั่วไปไม่เอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับ :)

โทรศัพท์มือถือที่นำเข้าถูกต้องตามกม.ของบริษัทใหญ่ๆ ต้องทำ Type Approve ทั้งนั้น แต่ก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์
WiFi ที่นำเข้าถูกต้องตามกม. ก็ผ่านการทำ Type Approve เช่นกัน

ถ้าใช้เกินกว่ากม.กำหนด ก็คือผิดกม.แน่ๆ ส่วนจะโดนจับหรือไม่นั้น เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ถ้าโดนขึ้นมา จะไปอ้างว่าใครๆ ก็ใช้กันก็คงไม่รอดนะครับ