>> สงสัยว่า <char> กับ<char_t> มันต่างกันยังไง อ่ะครับ

 • 4 Replies
 • 3729 Views
*

Offline TaoTao

 • ***
 • 239
  • View Profile
พอดี เห็นหลายๆ โค้ด มีการประกาศตัวแปร แบบ

char_t , int8_t , uint8_t , int16_t , uint16_t
และบางฟังชั่น คืนค่าเป็น boolean_t ด้วย

มันต่างยังไง กับ

char , unsigned char , int , unsigned int อ่ะครับ

หนังสือทุกเล่ม ที่ซื้อมา
( หมดตังไปหลายยยย ) ไม่มีบอกอธิบายแบบบน
ก็เห็น อธิบายแต่ แบบล่าง เลยไม่รู้ ความแตกต่าง เลยอ่ะครับ

หรือ ใครพอมี เอกสารอ้างอิง
หรือรู้ความแตกต่าง ในการนำไปใช้
ของการประกาศตัวแปร ทั้ง 2 แบบ บ้างอ่ะครับ

อ้อ..
และ ที่คืนค่า เป็น boolean_t
มันต่างกับ การคืนค่าเป็น char 0 และ 1
อย่างไรอ่ะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 8)

*

Offline RoLRoR

 • *****
 • 334
  • View Profile
http://root.cern.ch/root/html/ListOfTypes.html
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/types
สงสัยคงขึ้นอยู่กับ Data types แต่ละคอมไพล์เลอร์ รอผู้รู้มาอธิบายด้วยคนครับ  :)

*

Offline tha

 • *****
 • 4832
  • View Profile
http://www.electoday.com/index.php/topic,10790.0.html
http://www.electoday.com/index.php/topic,10786.0.html
ลองหาในสองเล่มนี้ดูเหมือนจะเคยเห็นผ่านตา จำไม่ได้
หรือมัน typedef ไว้ในไฟล์ stdint.h หรือป่าว? รายละเอียดไม่รู้จริงๆ


Quote
/* Copyright (C) ARM Ltd., 1999 */
/* All rights reserved */

/*
 * RCS $Revision: 180721 $
 * Checkin $Date: 2013-06-24 09:41:57 +0100 (Mon, 24 Jun 2013) $
 * Revising $Author: agrant $
 */

#ifndef __stdint_h
#define __stdint_h
#define __ARMCLIB_VERSION 5040049

/*
 * Depending on compiler version __int64 or __INT64_TYPE__ should be defined.
 */
#ifndef __int64
  #ifdef __INT64_TYPE__
    #define __int64 __INT64_TYPE__
  #endif
  /* On some architectures neither of these may be defined - if so, fall
     through and error out if used. */
#endif

  #ifndef __STDINT_DECLS
  #define __STDINT_DECLS

    #undef __CLIBNS

    #ifdef __cplusplus
      namespace std {
          #define __CLIBNS std::
          extern "C" {
    #else
      #define __CLIBNS
    #endif  /* __cplusplus */


/*
 * 'signed' is redundant below, except for 'signed char' and if
 * the typedef is used to declare a bitfield.
 * '__int64' is used instead of 'long long' so that this header
 * can be used in --strict mode.
 */

    /* 7.18.1.1 */

    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;

    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;

    /* 7.18.1.2 */

    /* smallest type of at least n bits */
    /* minimum-width signed integer types */
typedef   signed          char int_least8_t;
typedef   signed short     int int_least16_t;
typedef   signed           int int_least32_t;
typedef   signed       __int64 int_least64_t;

    /* minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint_least8_t;
typedef unsigned short     int uint_least16_t;
typedef unsigned           int uint_least32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_least64_t;

    /* 7.18.1.3 */

    /* fastest minimum-width signed integer types */
typedef   signed           int int_fast8_t;
typedef   signed           int int_fast16_t;
typedef   signed           int int_fast32_t;
typedef   signed       __int64 int_fast64_t;

    /* fastest minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned           int uint_fast8_t;
typedef unsigned           int uint_fast16_t;
typedef unsigned           int uint_fast32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_fast64_t;

    /* 7.18.1.4 integer types capable of holding object pointers */
typedef   signed           int intptr_t;
typedef unsigned           int uintptr_t;

    /* 7.18.1.5 greatest-width integer types */
typedef   signed       __int64 intmax_t;
typedef unsigned       __int64 uintmax_t;


#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_LIMIT_MACROS)

    /* 7.18.2.1 */

    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                   -128
#define INT16_MIN                -32768
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned */
#define INT64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned */

    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                    127
#define INT16_MAX                 32767
#define INT32_MAX            2147483647
#define INT64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)

    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                   255
#define UINT16_MAX                65535
#define UINT32_MAX           4294967295u
#define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)

    /* 7.18.2.2 */

    /* minimum values of minimum-width signed integer types */
#define INT_LEAST8_MIN                   -128
#define INT_LEAST16_MIN                -32768
#define INT_LEAST32_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_LEAST64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)

    /* maximum values of minimum-width signed integer types */
#define INT_LEAST8_MAX                    127
#define INT_LEAST16_MAX                 32767
#define INT_LEAST32_MAX            2147483647
#define INT_LEAST64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)

    /* maximum values of minimum-width unsigned integer types */
#define UINT_LEAST8_MAX                   255
#define UINT_LEAST16_MAX                65535
#define UINT_LEAST32_MAX           4294967295u
#define UINT_LEAST64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)

    /* 7.18.2.3 */

    /* minimum values of fastest minimum-width signed integer types */
#define INT_FAST8_MIN           (~0x7fffffff)
#define INT_FAST16_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_FAST32_MIN          (~0x7fffffff)
#define INT_FAST64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)

    /* maximum values of fastest minimum-width signed integer types */
#define INT_FAST8_MAX             2147483647
#define INT_FAST16_MAX            2147483647
#define INT_FAST32_MAX            2147483647
#define INT_FAST64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)

    /* maximum values of fastest minimum-width unsigned integer types */
#define UINT_FAST8_MAX            4294967295u
#define UINT_FAST16_MAX           4294967295u
#define UINT_FAST32_MAX           4294967295u
#define UINT_FAST64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)

    /* 7.18.2.4 */

    /* minimum value of pointer-holding signed integer type */
#define INTPTR_MIN (~0x7fffffff)

    /* maximum value of pointer-holding signed integer type */
#define INTPTR_MAX   2147483647

    /* maximum value of pointer-holding unsigned integer type */
#define UINTPTR_MAX  4294967295u

    /* 7.18.2.5 */

    /* minimum value of greatest-width signed integer type */
#define INTMAX_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll)

    /* maximum value of greatest-width signed integer type */
#define INTMAX_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)

    /* maximum value of greatest-width unsigned integer type */
#define UINTMAX_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)

    /* 7.18.3 */

    /* limits of ptrdiff_t */
#define PTRDIFF_MIN (~0x7fffffff)
#define PTRDIFF_MAX   2147483647

    /* limits of sig_atomic_t */
#define SIG_ATOMIC_MIN (~0x7fffffff)
#define SIG_ATOMIC_MAX   2147483647

    /* limit of size_t */
#define SIZE_MAX 4294967295u

    /* limits of wchar_t */
    /* NB we have to undef and redef because they're defined in both
     * stdint.h and wchar.h */
#undef WCHAR_MIN
#undef WCHAR_MAX

#if defined(__WCHAR32) || (defined(__ARM_SIZEOF_WCHAR_T) && __ARM_SIZEOF_WCHAR_T == 4)
  #define WCHAR_MIN   0
  #define WCHAR_MAX   0xffffffffU
#else
  #define WCHAR_MIN   0
  #define WCHAR_MAX   65535
#endif

    /* limits of wint_t */
#define WINT_MIN (~0x7fffffff)
#define WINT_MAX 2147483647

#endif /* __STDC_LIMIT_MACROS */

#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_CONSTANT_MACROS)

    /* 7.18.4.1 macros for minimum-width integer constants */
#define INT8_C(x)   (x)
#define INT16_C(x)  (x)
#define INT32_C(x)  (x)
#define INT64_C(x)  __ESCAPE__(x ## ll)

#define UINT8_C(x)  (x ## u)
#define UINT16_C(x) (x ## u)
#define UINT32_C(x) (x ## u)
#define UINT64_C(x) __ESCAPE__(x ## ull)

    /* 7.18.4.2 macros for greatest-width integer constants */
#define INTMAX_C(x)  __ESCAPE__(x ## ll)
#define UINTMAX_C(x) __ESCAPE__(x ## ull)

#endif /* __STDC_CONSTANT_MACROS */

    #ifdef __cplusplus
         }  /* extern "C" */
      }  /* namespace std */
    #endif /* __cplusplus */
  #endif /* __STDINT_DECLS */

  #ifdef __cplusplus
    #ifndef __STDINT_NO_EXPORTS
      using ::std::int8_t;
      using ::std::int16_t;
      using ::std::int32_t;
      using ::std::int64_t;
      using ::std::uint8_t;
      using ::std::uint16_t;
      using ::std::uint32_t;
      using ::std::uint64_t;
      using ::std::int_least8_t;
      using ::std::int_least16_t;
      using ::std::int_least32_t;
      using ::std::int_least64_t;
      using ::std::uint_least8_t;
      using ::std::uint_least16_t;
      using ::std::uint_least32_t;
      using ::std::uint_least64_t;
      using ::std::int_fast8_t;
      using ::std::int_fast16_t;
      using ::std::int_fast32_t;
      using ::std::int_fast64_t;
      using ::std::uint_fast8_t;
      using ::std::uint_fast16_t;
      using ::std::uint_fast32_t;
      using ::std::uint_fast64_t;
      using ::std::intptr_t;
      using ::std::uintptr_t;
      using ::std::intmax_t;
      using ::std::uintmax_t;
    #endif
  #endif /* __cplusplus */

#endif /* __stdint_h */

/* end of stdint.h */
*

Offline tha

 • *****
 • 4832
  • View Profile
ลอง search google ด้วย uint8_t char arm ดูครับ   
 uintx_t น่าจะเป็นรูปแบบของ C99 standard type

http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=65712

redefine data type ใหม่ครับ

เพื่อให้เขียนสั่นลง และง่ายในการสังเกตุว่าตัวแปรเป็นชนิดอะไร?

typedef unsigned char uint8_t; 


uint8_t   i;
unsigned char i;

เหมือนกันครับ

เว็บบล็อกคนพันธุ์ตรรกะ เพราะชีวิตมีมากกว่า 0 และ 1
http://www.10logic.com