ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ อบรม เขียนโปรแกรม C# OOP กับการติดต่อ Com Port

Started by course-mcu, January 12, 2014, 08:52:29 AM

Previous topic - Next topic

course-mcu


พอดี มีคนสนใจจะเรียนนะครับ  ก็เลยเปิดสอนให้  ถ้าใคร สนใจ ก็มาได้นะครับ

http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539629281

ขอบคุณครับ