Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 04:14:43 pm »
13.4. Full Swing Crystal Oscillator
Crystal Oscillator นี้เป็น a full swing oscillator, พร้อมด้วย rail-to-rail swing บน the XTAL2 output.  นี้เป็นประโยชน์สำหรับการขับ clock inputs อื่นๆและใน noisy environments. The current consumption ที่สูงกว่าของ the Low Power Crystal Oscillator. จำไว้ว่า the Full Swing Crystal Oscillator จะทำงานได้กับเพียง VCC=2.7-5.5V เท่านั้น

บางแนวทางเบื้องต้นสำหรับการเลือก capacitors สำหรับใช้กับ crystals ถูกให้ไว้ใน Table 13-6. The crystal ควรถูกต่อตามที่อธิบายไว้ใน Clock Source Connections”.

The operating mode จะถูกเลือกขึ้นอยู่กับ the fuses CKSEL[3:1] ดังแสดงในตาราง:Note(บันทึก):
1. ถ้าความถี่ของคริสตัลเกินกว่าข้อกำหนดของอุปกรณ์ (ขึ้นอยู่กับ VCC), the CKDIV8 Fuse สามารถถูกโปรแกรมเพื่อที่จะหาร the internal frequency ด้วย 8. โดยต้องแน่ใจว่า the resulting divided clock สอดคล้องกันกับ the frequency specification ของ the device

สำหรับ the Crystall Oscillator connections ดูที่ Low Power Crystal Oscillator.Note(บันทึก):
1. ตัวเลือกเหล่านี้ควรใช้เพียงเมื่อไม่ทำงานใกล้ถึงความถี่สูงสุดของอุปกรณ์และเฉพาะในกรณีที่ความเสถียรของความถี่ที่ start-up ไม่สำคัญสำหรับแอพพลิเคชัน ตัวเลือกเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับคริสตัล
2.  ตัวเลือกเหล่านี้มีความมุ่งหมายไว้สำหรับใช้กับ ceramic resonators และจะทำให้แน่นอนว่ามี frequency stability ที่ start-up. มันสามารถใช้กับ crystals ได้อีกด้วยเมื่อไม่ทำงานใกล้ถึงกับ the maximum frequency ของ the device, และถ้า frequency stability ที่ start-up ไม่สำคัญสำหรับ the application.


วันนี้อากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝน เลยแปลได้เยอะหน่อย ถ้าวันไหนแดดออกก็จะทำไม่ได้อย่างนี้เพราะร้อน คงเหตุนี้กระมังเมืองไทยถึงไม่เจริญทางด้านวัตถุเหมือนประเทศโซนหนาวมีหิมะตก  >:(
2
ขอบคุณล่วงหน้าครับคุณ wlasoi ตอนนี้กำลังอ่านๆอยู่ ชอบลงลึก อยากจะเขียน library ให้เป็นเหมือนกัน จับมาเป็นตัวที่ 3 แล้วไม่ไปไหนมาไหนเลย pic, arm ก็ลืมไปเกือบหมดแล้ว  :P
3
ส่วนมากจะแนวนั้นแหละ ครับ แต่ก็ขึ้นกับ Compiler แต่ล่ะตัวด้วย  .rodata ของ Compiler บางตัวสามารถ Optimize
ย้ายลงไว้ที่ Flash อย่างเดียวได้ (gcc ทำได้) ส่วนมากถ้าไม่ทำอะไรจะ default จะเก็บไว้ทั้ง Flash และ RAM เวลา printf("text");
นี่แหละตัวดี เปลืองหน่วยความจำมาก

https://www.ele.uva.es/~jesus/hardware_empotrado/Compiler.pdf
4
ขาย et board 4.0 สภาพสวย ไม่ได้ใช้ เก่าเก็บ

ขาย 1500 บ. รวมส่ง ลทบ หรือนัดรับแถวนนทบุรี

หรืิอโทร  O84O33O666

5
Quote
เข้ามาอ่านบทความ  ในเว็บก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ กำลังอ่านๆอยู่
เมื่อไหร่จะมีพวก arm cortex-m arduino zero, m0, due มาขายครับ

มี  Arduino Due  ขายอยู่น่ะ  www.arduinoall.com นี่z,ก็เพิ่งซื้อ Mega2560 มาเป็นโหล
เหมือนกัน มือใหม่ arduino ครับ ซิงๆ ไฟท์บังคัยต้องไปสอนชาวบ้านทำ อีกทอด หนังสือ ebook เดี่ยวเย็นนี้ share dropbox ให้

6
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 02:21:47 pm »
13.3. Low Power Crystal Oscillator
Crystal Oscillator นี้เป็น a low power oscillator, ซึ่งลด voltage swing ของ the XTAL2 output. มันให้การใช้พลังงานต่ำสุด, แต่ไม่สามารถขับ clock inputs อื่นๆได้, และอาจมีความไวต่อสัญญานรบกวนใน noisy environments มากขึ้นด้วย ในกรณีเหล่านี้, โปรดดู Full Swing Crystal Oscillator.

The crystal ควรถูกต่อตามที่อธิบายใน Clock Source Connections.

The Low Power Oscillator สามารถทำงานได้ในโหมดที่แตกต่างกันสามแบบ, ซึ่งแต่ละแบบเหมาะสำหรับ a specific frequency range. The operating mode ถูกเลือกโดย the fuses CKSEL[3:1], ดังแสดงในตารางต่อไปนี้:Note(บันทึก):
1. ถ้าความถี่ของคริสตัลเกินข้อกำหนดของอุปกรณ์ (ขึ้นอยู่กับ VCC), the CKDIV8 Fuse สามารถถูกโปรแกรมเพื่อที่จะหาร the internal frequency ด้วย 8 โดยต้องมั่นใจว่า the resulting divided clock สอดคล้องกันกับ the frequency specification ของ the device.
2. นี้คือการเซท CKSEL ที่แนะนำสำหรับช่วงความถี่ที่ต่างกัน
3. ตัวเลือกนี้ไม่ควรใช้กับ crystals, ควรใช้กับเพียง ceramic resonators เท่านั้น

The CKSEL0 Fuse พร้อมกันกับ the SUT[1:0] Fuses เลือก the start-up times, ดังแสดงในตารางต่อไปนี้:Note(บันทึก):
1. ตัวเลือกเหล่านี้ควรใช้เพียงเมื่อไม่ทำงานใกล้กันกับความถี่สูงสุดของอุปกรณ์และเฉพาะในกรณีที่ความเสถียรของความถี่ที่ start-up ไม่สำคัญสำหรับแอพพลิเคชัน ตัวเลือกเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับคริสตัล
2.  ตัวเลือกเหล่านี้มีความมุ่งหมายไว้สำหรับใช้กับ ceramic resonators และจะทำให้แน่นอนว่ามี frequency stability ที่ start-up. มันสามารถใช้กับ crystals ได้อีกด้วยเมื่อไม่ทำงานใกล้ถึง the maximum frequency ของ the device, และถ้า frequency stability ที่ start-up ไม่สำคัญสำหรับ the application.
7
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 12:16:00 pm »
13.2.3. Low Power Crystal Oscillator
Pins XTAL1 and XTAL2 เป็นอินพุตและเอาต์พุตตามลำดับของ an inverting amplifier ซึ่งสามารถกำหนดค่าสำหรับใช้เป็น an On-chip Oscillator, ดังแสดงในรูปด้านล่าง. ทั้ง a quartz crystal หรือ a ceramic resonator อาจถูกใช้.

C1 และ C2 ควรมีค่าเท่ากันเสมอทั้งสำหรับ crystals และ resonators. ค่าที่ดีที่สุดของ the capacitors ขึ้นอยู่กับ the crystal หรือ resonator ในการใช้, ในหมู่ของ stray capacitance, และ the electromagnetic noise of the environment. บางแนวทางเบื้องต้นสำหรับการเลือกใช้ capacitors สำหรับใช้กับ crystals ถูกให้ไว้ในตารางถัดไป. สำหรับ ceramic resonators, the capacitor values ที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตควรถูกใช้.

8
Quote
เข้ามาอ่านบทความ  ในเว็บก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ กำลังอ่านๆอยู่
เมื่อไหร่จะมีพวก arm cortex-m arduino zero, m0, due มาขายครับ
9
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 07:32:00 am »
13.2. Clock Sources
The device มีตัวเลือกแหล่งสัญญานนาฬิกาต่อไปนี้, สามารถเลือกได้โดย Flash Fuse bits ตามที่แสดงข้างล่างนี้. The clock จากแหล่งที่เลือกเป็นอินพุทให้กับ the AVR clock generator, และถูกส่งไปยัง modules ที่เหมาะสม13.2.1. Default Clock Source(แหล่งสัญญาณนาฬิกาเริ่มต้น)
The device ถูกจัดส่งด้วย with internal RC oscillator ที่ 8.0MHz และด้วย the fuse CKDIV8 ถูกโปรแกรม, ส่งผลให้ได้ 1.0MHz system clock. The startup time ถูกตั้งค่าให้เป็นค่าสูงสุดและเปิดใช้งานช่วงเวลาหมดเวลา: CKSEL=0010, SUT=10, CKDIV8=0. การตั้งค่าเริ่มต้นนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถทำการตั้ง clock source ที่ต้องการของเขาได้โดยใช้ programming interface ที่มีอยู

13.2.2. Clock Startup Sequence
clock source ใดๆก็ต้องการ VCC ที่เพียงพอเพื่อเริ่มต้นการสั่นและจำนวนรอบการสั่นที่น้อยที่สุดก่อนที่มันจะสามารถพิจารณาว่ามีความเสถียร

เพื่อให้แน่ใจว่า VCC เพียงพอ, the device จะปล่อย an internal reset ที่มี a time-out delay (tTOUT) หลังจาก the device reset ถูกปลดเปลื้องโดยแหล่งการรีเซ็ตอื่น ๆ ทั้งหมด. ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องสำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับ the start conditions สำหรับ the internal reset. The delay (tTOUT) เป็นเวลาจาก the Watchdog Oscillator และจำนวนรอบใน the delay ถูกตั้งโดย the SUTx and CKSELx fuse bits. The selectable delays ถูกแสดงในตารางข้างล่าง. The frequency ของ the Watchdog Oscillator เป็นขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าวัตถุประสงค์หลักของการหน่วงเวลาคือการเก็บ the device ไว้ใน reset จนกระทั่งมันถูกจ่ายด้วย VCC ขั้นต่ำสุด. The delay จะไม่ตรวจสอบ the actual voltage, ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือก a delay ยาวนานกว่า the VCC rise time. ถ้าอย่างนี้ไม่สามารถเป็นได้, an internal หรือ external Brown-Out Detection circuit ควรถูกใช้. A BOD circuit จะทำให้แน่ใจได้ว่า VCC เพียงพอก่อนปล่อยรีเซ็ตและสามารถปิดใช้งาน the time-out delay. ปิดการใช้งาน the time-out delay โดยไม่ใช้ a Brown-Out Detection circuit ไม่แนะนำให้ใช้.

The oscillator จำเป็นต้องสั่นเป็นจำนวนรอบขั้นต่ำสุดก่อน the clock ถูกพิจารณาว่ามีความเสถียร. An internal ripple counter ตรวจสอบ the oscillator output clock, และให้ the internal reset ทำงานเป็นจำนวนรอบสัญญานนาฬิกาที่กำหนด. The reset ดังนั้นถูกปลดเปลื้องและ the device จะเริ่มต้นการปฏิบัติงาน. The recommended oscillator start-up time ขึ้นอยู่กับ the clock type, และแตกต่างกันไปจาก 6 cycles สำหรับ an externally applied clock จนถึง 32K cycles สำหรับ a low frequency crystal.

The start-up sequence ของ the clock เพิ่มเข้ามาทั้ง the time-out delay และ the start-up time เมื่อ the device starts up จาก reset. เมื่อ starting up จาก Power-save หรือ Power-down mode, VCC จะถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอและมีเพียง the start-up time เท่านั้นที่ถูกเพิ่มเข้ามา.
10
เข้ามาอ่านบทความ  ในเว็บก็ได้ครับ

https://www.9arduino.com/article
Pages: [1] 2 3 ... 10