ARDUINO mini 328

  • 9 Replies
  • 3324 Views
*

Offline nai102

  • ***
  • 177
    • View Profile
Re: ARDUINO mini 328
« Reply #8 on: May 10, 2013, 09:23:04 pm »
ตัวนี้


มีคำอธิบายช่วงการวัด L ไว้ 2 ช่วงดังนี้
- Inductance measuring range: 0.001 uH - 100mH
- Big inductance measuring range: 0.001 mH - 100H

ซึ่งจะเป็นว่า 2 ช่วงนี้มีค่าการวัดที่เหลื่อมกันอยุ่ แสดงว่าใช้วงจรในการวัดคนละวงจรกัน และในคำอธิบายไม่ได้อธิบายถึง auto range
จึงคิดว่าน่าจะต้อง กดปุ่มเลือกค่าที่เหมาะสมเองครับ

*

Offline MicroX

  • *****
  • 219
    • View Profile
Re: ARDUINO mini 328
« Reply #9 on: May 11, 2013, 12:27:54 am »
ขอบคุณมากครับสำหรับรายละเอียด