สอบถาม โหมด CTC กับ Normal ใน Timer ว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร (ATMEGA 328P)

  • 0 Replies
  • 495 Views
เนื่องจาก ผมเข้าใช้โหมด normal ในการนับเวลา เช่น นับเวลา 10 mS แล้ว interrupt แล้วนับเวลาเรื่อยๆ แต่ผมไม่เข้าใจการใช้งานโหมด CTC ว่าแตกต่างกันอย่างไร และช่วยยกตัวอย่าง ขอบคุณครับ