Smart Temperature Control

  • 0 Replies
  • 1741 Views
Smart Temperature Control
« on: March 04, 2016, 04:42:22 pm »
Smart Temperature Control สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ อ่านค่าอุณหภูมิ ได้ทั้งที่ตัวเครื่องและมือถือ ผ่าน App Android และยังสามารถเตือนเมืออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ผ่าน App Android และเมื่อไฟฟ้าดับ ก็สามารถแจ้งเตือนผ่าน App Android ได้เช่นกัน
<a href="https://www.youtube.com/v/2VyHMkLmCio&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/2VyHMkLmCio&amp;feature=youtu.be</a>